Salgsbetingelser


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden/bestilleren
og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne

1. Der tages almindeligt forbehold vedrørende force majeure, så
som ildsvåde, strejker, lockouts, statslige indgreb, hændelser,
hvor vi ikke råder eller andre unormalt forekommende
situationer, som vil medføre leveringsforsinkelse såvel hos os
som hos vore underleverandører.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af ovenstående
anførte omstændigheder, forbeholder vi os ret til tilsvarende
forlængelse af leveringstiden, dog kan køber hæve aftalen,
såfremt forsinkelsen er væsentlig for ham.

2. Kunden er ansvarlig for, at fremstillingen og anvendelsen af
det bestilte ikke er i strid med tredjemands rettigheder eller
offentlige forskrifter.

3. For telefonisk afgivne ordrer eller ønsker om korrekturændringer
påtager vi os intet ansvar. Kun skriftlige ordrer og
korrekturrettelser er gyldige. Samtlige korrekturer og
manuskriptet skal fremsendes til os, har kunden ikke senest
7 dage efter afsendelse af korrektur reageret, betragtes korrekturen
som godkendt manuskriptet udleveres igen til kunden, når
ønsker herom fremsættes skriftligt inden en måned efter varens
levering.
For evt. bortkomne manuskripter har kunden ikke ret til
erstatning. Trykningskorrekturen er vor ejendom.

4. Ved leveringsaftaler, trykkes hele oplaget ved første levering.
Mindre afvigelser i forhold til godkendt prøve eller korrektur,
som vi af rent tekniske grunde er nødt til at foretage, kan der
ikke dannes grundlag for krav om prisreduktion eller hævning
af aftalen.

5. Brovang Skilte & Serigrafi ApS forbeholder sig for så vidt
angår seriefremstillede produkter ret til afvigelse på +/- 10%
af bestilte antal.
Der tages af produktionstekniske grunde forbehold over for
svingninger i trykfarvenuancer. Svingninger i trykfarvenuancen
giver ikke grundlag for krav om prisreduktion eller hævning af
aftalen. Specialfarver med Pantone-nummer trykkes altid med
en farve med det angivne Pantone-nummer.
Der gøres opmærksom på, at farver optræder forskelligt alt
efter den valgte baggrund.

6. Ejendomsforhold: Trykplader, klicheer og film samt stanseværktøj,
som fremstilles til brug for fabrikation af serigrafi/
tekstiltryk samt bogtryk udleveres ikke, selv om kunden har
betalt helt eller delvis for disse. De opbevares i trykkeriet til brug
for ny ordre, så længe de er anvendelige, dog højst 1 år.
Det samme gælder for tegne-, foto- og konstruktionsmaterialer
disse er også leverandørens ejendom. Leverandørens copyright
må ikke udnyttes uden skriftligt samtykke.

7. Indhentning af tilladelse hos myndigheder påhviler
køber/kunden, såfremt intet andet er anført. Brovang Skilte &
Serigrafi ApS kan efter nærmere aftale og for købers regning
forestå de nødvendige ansøgninger.
Montering og tilslutning til lysnettet: Montering foretages
som aftalt, og alle leverandørens priser er altid excl. tilslutning
til lysnettet.
Montering, herunder på tag og baldakin, kan afstedkomme
efterreparationer, hvilket er leverandøren uvedkommende.

8. Betalingsbetingelser: Betaling skal ske netto kontant ved
fakturering, hvor intet andet er aftalt.
Ved betaling efter forfalds tid beregnes umiddelbart renter på
minimum 2% pr. påbegyndt måned, hvor intet andet er aftalt.
Emballage: Priserne er excl. emballage, medmindre andet er
anført.

Returvarer: Hvor andet ikke præceptivt er anført i dansk
lovgivning, modtages leverede varer ikke retur, da disse er
fremstillet individuelt og efter købers ønske.

Reklamation: reklamation skal altid ske skriftligt og inden for
8 dage efter varens modtagelse.
Såfremt reklamation ikke er sket inden den angivne frist, fortaber
køber enhver ret til erstatning eller afhjælpning.
En eventuel reklamation berettiger ikke køber til helt eller delvis
tilbageholdelse af betaling eller modregning. Foretages tilbageholdelse,
henvises til nærværende salgs- og leveringsbetingelsers
regler vedrørende morarente for manglende betaling til
forfalds tid.

Erstatning: I tilfælde af at der sker rettidig, berettiget reklamation,
og hvor varen er behæftet med mangler, erstattes eller afhjælpes
varen, idet køber må tåle leverandørens mulighed for afhjælpning.
Ethvert andet krav erstattes ikke.
Leverandøren afgør, om erstatning skal ydes i form af kreditnota
på leverede varer eller i form af erstatningslevering.
Enhver leverance i overensstemmelse med nærværende afsnit
er underkastet de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser
anførte bestemmelser.

9. De af salgskonsulenter optagne ordrer er først gyldige ved
Brovang Skilte & Serigrafi ApS accept.
Brovang Skilte & Serigrafi ApS forbeholder sig retten til af afvise
optagne ordrer, da konsulenter ikke er bemyndiget til at optage
ordre til fast pris. Der tages forbehold for om varen rent teknisk
kan produceres.

På grund af de utallige kendte som ukendte anvendelsesmuligheder selvklæbende folie har, må køber selv afgøre, om materialet
er egent til formålet, og risikoen er helt og holdent købers.
Brovang Skilte & Serigrafi ApS kan ikke være ansvarlig for skade eller tab forårsaget af brugen af produkterne, der overstiger
købsprisen for disse, og ingen repræsentant eller agent er bemyndiget til at give nogen garanti, der strider mod ovenstående.
Bliv ringet op og hør mere
Navn:
*
Virksomhed:
*
Telefonnummer:
*
Email:
*
Hvad kan vi hjælpe med?:
*
Brovang Skilte & Design

Industrivænget 37
3400 Hillerød
Telefon: 4826 4705
E-mail: salg@brovang.dk
CVR: 12974140
Telefontid
Mandag - torsdag kl. 8-15.30
Fredag kl. 8-14

Åbningstider Showroom
Mandag - torsdag kl. 8-15
Fredag kl. 8-14
 
Salgsbetingelser
Cookiepolitik
Persondatapolitik
Følg os online

LinkedIn
Instagram
Facebook
Youtube
Brovang Skilte & Design | Industrivænget 37 | 3400 Hillerød | Tlf.: 4826 4705